0

Your Cart

No products in the cart.
Triple E
nieuwsbrief maart 2019

Het was even stil de afgelopen maanden, maar dat betekent niet dat zich geen nieuwe ontwikkelingen hebben voorgedaan. Binnen Natural Soil Improvement loopt het project ‘Bagger, plagsel en maaisel uit eigen streek als bodemverbeteraar op basis van Brickz’ gestaag door. Onze partner Bosbalans heeft er voor gezorgd dat we 2 ton Brickz hebben geleverd aan landgoed Twickel voor een proef en dat we binnenkort ook een pilot gaan draaien met Stichting IJssellandschap. Ook zijn we druk in gesprek met verschillende boomkwekers om mee te doen aan de proeven.

Belangrijk is ook dat we van de provincie Gelderland onze aanvraag voor het project Fiber2Fiber heeft gehonoreerd. Daarmee kon de afgelopen maanden een start worden gemaakt met een driejarig project gericht op de afbraak van asbest met behulp van mycorrhiza. Het uiteindelijk resultaat moet een Brick worden waarin we de micro-organismen kunnen opnemen en waarmee we met asbest verontreinigde bodem kunnen saneren. Een baanbrekend concept dat we uitvoeren met KIWA, NIOO-KNAW, waterschap Drents Overijsselse Delta, het Kenniscentrum Papier en Karton en bureau Grondslag. Natural Soil Improvement is niet alleen de geestelijk vader van het product en project, maar ook de penvoerder.

Naast de afbraak van asbest richt het project zich ook op het saneren van RWZI-slib met behulp van schimmels en planten. Daarvoor is in de kas in Huissen ook ruimte vrijgemaakt. Dit is ook een follow up van het project dat we vorig jaar in opdracht van het waterschap hebben uitgevoerd en dat verrassende (positieve) resultaten heeft opgeleverd.

Voor GLK zijn we bezig met het schrijven van een essay over 90 jaar GLK en de lijnen naar de toekomst.En het boek Nat Goud zal dit voorjaar uitkomen. Daarbij wordt gewerkt aan een goed pr moment, dat ook gekoppeld zal zijn aan de twee grote projecten die we nu dus uitvoeren. Tom Bade heeft daarnaast ook een essay geschreven over de ruilverkaveling dat ook in boekvorm zal worden uitgegeven door uitgeverij BLKVLD.

In een tweede kas wordt op grote schaal onderzoek uitgevoerd naar de toepassing van bagger in de boomteelt, waarbij de omvang van het bomenbestand ondertussen zo groot is dat het wel een boomkwekerij lijkt, temeer daar we op dat gebied ook samenwerken met kwekerij Hendriksen en ook echt wat bomen kweken voor de markt. Verder wordt de productie van de Brickz langzaam maar gestaag steeds verder opgeschaald. De hoofdkas wordt ondanks alle onderzoek en productie ondertussen steeds meer een groene oase die in de zomer zeker ook gebruikt gaat worden om de bijeenkomsten die we hebben voor de verschillende opdrachten in een groene setting te doen plaatsvinden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Bekijk andere nieuwsbrieven:

×